بسم رب شهر رمضان


هر رمضان ، این رسم سالانه را زنده می کنیم

دور هم جمع می شویم و در جمعی دوستانه با هم افطار می کنیم

با هم دور یک سفره هستیم

و با هم ، هم غذا می شویم . درست مثل یک خانواده

به برکت این ماه مبارک رمضان کریم 

ضیافت افطاری سال 97