بعد اتمام مسابقات و تعیین تیم های اول تا سوم و انتخاب بازیکن اخلاق با نظر داوران مسابقه از تیم های اول تا سوم مسابقه و آقای گل و اخلاق و همچنین از روزه داران حقیقی (کوچکترین اعضای کانون که در ماه رمضان روزه گرفتند ) تقدیر شد .