تصاویر افتتاحیه تابستان 97

با حضور خانواده ها و متربیان محترم

مدرسه شهید علوی رشت