هر سال آرزویم این است که تابستان نگاهی به من کنی و نام مرا هم جزء زائران خودت بنویسی

ای علی ابن موسی الرضا (ع)

تکه های از سفر مشهد نود هفت