هر سال پاییز ، یعنی رسیدن به شما

یعنی اینکه دوباره شما را زیارت می کنیم

پس مرا جزو زائران هر سالت قبول کن

یا فاطمه (س) اشفعی لنا فی الجنه