آخرین جلسه کارگروه شهدا اردیبهشت ماه با ادامه مسابقه فاتحان دفاع مقدس برزگار شد و متربیان عزیز رسول طالبی و امیر حسین صفر نژاد به ترتیب شهیدان حسن باقری و محمد بروجردی معرفی و توضیع کوتاهی درباره ی زندگی این شهیدان دادند و از برترین شرکت کنندگان در این مسابقه قدردانی شد و  از حاضرین در کارگروه پذیرایی .