در این جلسه به مناسبت سیزدهم محرم،حلقه ی تربیتی مزیّن به جلسه ی عزاداری گردید.

البته این تصویر مربوط به پذیرایی بعداز مراسم ماست..