سالن فوتسال در ایام زمستان ، هر هفته جمعه ها سالن الغدیر