متربیان نوجوان کانون،بعد از سپری کردن دوره ی تابستانی،به صورت اختیاری در دوره ی علمی دانشمند شهید احمدی روشن ثبت نام کردند.

قدم اول این دوره،تشکیل کلاسهای درسی است؛که تا به امروز چند جلسه از کلاس ریاضی برگزار شده است.