جایزه طرح علمی دانشمند شهید احمدی روشن

با سه جایزه کمک هزینه تحصیلی ؛

نفر اول در زمینه بلاترین نمره معدل از بین دانش آموزان کانون 75 هزار تومان

نفر اول در زمینه رشد تحصیلی 75 هزار تومان

نفر دوم در زمینه رشد تحصیلی 50 هزار تومان